• ۱٫۱

  • ۱٫۳

پروژه مسکونی آسمان۱ واقع در رضاشهر خیابان فرخی.فرخی ۲۰ می باشد.۷ واحدی