پروژه آسمان۲ واقع در رضاشهر حاشیه بلوار پیروزی.۴ طبقه که سه طبقه مسکونی یک طبقه ورزشی و یک تجاری در همکف.